නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් වෙන්විම

ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් වෙන්විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close