නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය හරයක් නොමැති බව වැටහීම

හරයක් නොමැති බව වැටහීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close