නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ආත්ම වශයෙන් නොගැනීම

ආත්ම වශයෙන් නොගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close