නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය සතර අපාගතවන කෙලෙස් බිඳීම

සතර අපාගතවන කෙලෙස් බිඳීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close