නිවන් මග මොහොතක අතිතය සහ මොහොතක වර්තමානය

මොහොතක අතිතය සහ මොහොතක වර්තමානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close