ලෝකයාට ශාන්තිය කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා