සුගතිගාමී වීම චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවන සේ එදිනෙද ජිවිතය

චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවන සේ එදිනෙද ජිවිතය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close