අභිධර්මයචිත්තයසිත හිගෙන් ගොඩනගා පිටටදීම

හිගෙන් ගොඩනගා පිටටදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close