අභිධර්මයචිත්තයසිත මනේන්ද්‍රියේ අරමුණු

මනේන්ද්‍රියේ අරමුණු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close