අභිධර්මයචිත්තයසිත මනෝමය ස්නායු පද්ධතිය

මනෝමය ස්නායු පද්ධතිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close