අභිධර්මයචිත්තයසිත මධ්‍යය කරා ඇදී යෑම

මධ්‍යය කරා ඇදී යෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close