නිවන් මගහේතු පල අමෝහ -රූප කලාප

අමෝහ -රූප කලාප යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close