නිවන් මගහේතු පල අද්වේෂ කිරණ

අද්වේෂ කිරණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close