නිවන් මගහේතු පල අලෝභ- සැහැල්ලු වායුව

අලෝභ- සැහැල්ලු වායුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close