සුගතිගාමී වීම ධර්මය අසා ඇතිවන චිත්ත ප්‍රසාදය

ධර්මය අසා ඇතිවන චිත්ත ප්‍රසාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close