නිවන් මගහේතු පල කාමය - රාග ද්‍රව

කාමය - රාග ද්‍රව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close