නිවන් මගහේතු පල මෝහ- තදදේ ලෝහ

මෝහ- තදදේ ලෝහ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close