නිවන් මගහේතු පල ලෝභ - ස්කන්ධ සමානුපාතික ලක්ෂණය

ලෝභ - ස්කන්ධ සමානුපාතික ලක්ෂණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close