නිවන් මගහේතු පල ද්වේෂ- ගිනි -අපාය

ද්වේෂ- ගිනි -අපාය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close