පටිච්චසමුප්පාදය ඉදං පටිච්ච සමුප්පාදය

ඉදං පටිච්ච සමුප්පාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා