සුගතිගාමී වීම මට්ටකුණ්ඩලී සුගතිගාමී වීම

මට්ටකුණ්ඩලී සුගතිගාමී වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close