නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය සංයෝජන ධර්ම බිදීම

සංයෝජන ධර්ම බිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close