නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ආත්ම දෘෂ්ඨිය බිදිම

ආත්ම දෘෂ්ඨිය බිදිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close