නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය සතර අපා ගතවන පාපකර්ම නැතිවිම

සතර අපා ගතවන පාපකර්ම නැතිවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close