නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය යථාබෝධය පූර්ණ වීම

යථාබෝධය පූර්ණ වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close