නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය මාර්ග අනුගාමීත්වය

මාර්ග අනුගාමීත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close