නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය සෝවාන් ඵල චිත්ත විථිය

සෝවාන් ඵල චිත්ත විථිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close