සුගතිගාමී වීම සුගතිගාමී වීමට අවශ්‍ය කාල සීමාව

සුගතිගාමී වීමට අවශ්‍ය කාල සීමාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close