සුගතිගාමී වීම බුදුවීම සහ පරමාර්ථය මූලික වීම

බුදුවීම සහ පරමාර්ථය මූලික වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close