සුගතිගාමී වීම සැනසිල්ලේ පරමාර්ථය

සැනසිල්ලේ පරමාර්ථය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close