සුගතිගාමී වීම පැවිදි වීම සහ ධර්මාවබෝධය

පැවිදි වීම සහ ධර්මාවබෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close