ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් දස වස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියට වැටීම

දස වස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියට වැටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close