බොරුවට රැවටීමේ ප්‍රතිඵලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා