ජීවිතයක යථාර්තය පෙන්විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close