නිවන් මග අවිද්‍යා ආසව

අවිද්‍යා ආසව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා