නිවන් මග දිට්ඨ ආසව

දිට්ඨ ආසව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close