පටිච්චසමුප්පාදය පටිච්ච සමුප්පාදය අනුලෝම වශයෙන් බැලීම

පටිච්ච සමුප්පාදය අනුලෝම වශයෙන් බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා