හොද දේවල් සහ නරක දේවල් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා