කර්මජ ක්‍රියාවලිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා