අභිධර්මයචිත්තය ගති ලක්ෂණ

ගති ලක්ෂණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා