අභිධර්මයචිත්තය භවාංග චිත්ත පරම්පරාව

භවාංග චිත්ත පරම්පරාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close