ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් මහා ප්‍රජාපතී ගෝතමි තෙරණිය

මහා ප්‍රජාපතී ගෝතමි තෙරණිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close