නිවනට අදාල කරුනු දිවැස පහල කර ගැනීමට

දිවැස පහල කර ගැනීමට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close