නිවනට අදාල කරුනු තුන්වන ඇස

තුන්වන ඇස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close