ගුණ සමයට ඇදී සිටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close