පරම දුර්ලභ ගුණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close