නිවනට අදාල කරුනු ගෞ : අර්ථය-ගෙවා හැරියා

ගෞ : අර්ථය-ගෙවා හැරියා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා