නිවනට අදාල කරුනු තම-අර්ථය-අදුර

තම-අර්ථය-අදුර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close