නිවනට අදාල කරුනු බුදුන්ට ඇති චිත්ත ප්‍රසාදය

බුදුන්ට ඇති චිත්ත ප්‍රසාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා