නිවනට අදාල කරුනු නියපිටට ගත් පස්පිඩ

නියපිටට ගත් පස්පිඩ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා